پاکت های یکسرباز

محصولات

پاکت های کاغذی به دو نوع اصلی يکسرباز و دوسر بسته (قيف دار) تقسيم بندی مي شوند. پاکت های يکسر باز طی فرآيند توليد از يک سمت، و پاکت های دوسر بسته از هر دو سمت بسته می‌شود. پاکت ها با توجـه به نوع کاربرد می تواند يک يا چند لايه باشد.

پاکت­‌های یکسرباز:

پاکت‌های یکسر باز طی فرآیند تولید از یک سمت بسته می‌شود. پاکت ها با توجه به نوع کاربرد می‌تواند یک یا چند لایه باشد.

پاکت‌های مسطح یا بغل کیفی از تیوب با برش گیوتینی حاصل می‌شوند. این نوع پاکت‌ها به راحتی با استفاده از تجهیزات ساده پر شده و جهت محصولات پودری، دانه‌ای، غلات، محصولات صنعتی مانند چسب و همچنین بذرهای کشاورزی و خوراک دام و طیور مناسب هستند.انواع پاکت‌های یکسرباز شامل موارد یک سرباز ته چسب، یک سرباز ته چسب بغل کیفی، یک سرباز ته دوخت بغل کیفی و یک سرباز ته دوخت می‌باشد.

انواع پاک‌های یکسرباز:

یکسرباز ته چسب

یکسرباز ته چسب بغل کیفی

یکسرباز ته دوخت بغل کیفی

یکسرباز ته دوخت